Versie 17-11-2021

 1. Definitie: waar in deze voorwaarden gesproken wordt over Hersteld Hervormd Zeeland (HHZ) wordt de kerkbode voor de Hersteld Hervormde Gemeenten in Zeeland bedoeld.
 2. Toepasselijkheid: Alle abonnees worden bij het aangaan van het abonnement gewezen op de algemene voorwaarden en door het aangaan van het abonnement stemmen ze met deze voorwaarden in.
 3. Soorten abonnementen: de volgende abonnementen zijn mogelijk:
  1. Binnen de bebouwde kom van de gemeenten die op de website hersteldhervormdzeeland.nl genoemd staan kan een bezorgabonnement afgesloten worden.
  2. Voor degene die buiten het bezorggebied woont bestaat de mogelijkheid een postabonnement af te sluiten. Hierbij zijn twee opties:
   1. Een 24-uurs abonnement (normale bezorging op donderdag)
   2. Een 72-uurs abonnement (normale bezorging op zaterdag)
  3. Een e-mailabonnement. De kerkbode wordt als PDF toegestuurd.
  4. Post- en bezorgabonnees kunnen op hun aangeven desgewenst een gratis e-mailabonnement bij hun bestaande abonnement nemen.
 4. Kosten abonnementen: jaarlijks worden de kosten van de abonnementen eind november/begin december in de uitgave van HHZ bekend gemaakt.
 5. Betaling abonnement: de kosten van het abonnement worden per automatische incasso betaald. De abonnee geeft hiervoor een incassomachtiging. In uitzonderlijke gevallen kan een factuur toegestuurd worden ter betaling. De kosten van het toesturen van de factuur wordt in rekening gebracht.
 6. Duur van het abonnement en automatische verlenging: een abonnement kan op elk gewenst moment ingaan en duurt altijd tot 31 december van het jaar van opgave. Dit is de eerste huurperiode. Hierna wordt het abonnement stilzwijgend telkens met een jaar verlengd.
 7. Beëindiging van het abonnement: abonnementen kunnen tijdens de eerste huurperiode niet tussentijds beëindigd worden. Daarna kunnen ze beëindigd worden met één maand opzegtermijn via een formulier op de website. De restitutie van het dan ten onrechte betaalde abonnementsgeld zal uiterlijk in de maand na het opzeggen plaatsvinden, onder inhouding € 2,- administratiekosten, tot een minimum van € 1,-. Een bedrag van minder dan € 1,- wordt niet gerestitueerd.
 8. In geval van overlijden: in geval van overlijden van de abonnee kan het abonnement per direct opgezegd worden, zonder rekening te houden met de opzegtermijn.
 9. Omzetting abonnementen: omzetting van abonnementen kan per 1 januari, tenzij er sprake is van verhuizing naar binnen of buiten een bezorggebied en het daarom een omzetting van post- naar bezorgabonnement betreft of andersom. De verrekening bij een omzetting zal plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt € 2,- administratiekosten in ingehouden. Het minimale bedrag van de terugbetaling is € 1,-. Een bijbetaling hoeft alleen te gebeuren als het bedrag meer dan € 3,- is.
 10. Mislukken incasso: jaarlijks in de eerste weken van januari wordt het abonnementsgeld geïncasseerd door IOV Automatisering en Advies. Mislukt de incasso om welke reden dan ook of wordt de incasso gerestorneerd dan wordt een factuur voor het abonnementsgeld verzonden, waarbij de administratiekosten in rekening gebracht wordt. De abonnee kan desgewenst dan voor het volgende jaar een nieuwe incassomachtiging verstrekken.
 11. Wijzigingen in naam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer e.d. worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de administratie door gebruik te maken van de formulieren op de website.
 12. Wijzigingen in de algemene voorwaarden: als de algemene voorwaarden aangepast worden, zal dit in de HHZ vermeld worden.